เนื่องจาก สถานการณ์ โควิด-19

วันที่ 4 มกราคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ : ช่องทางการติดต่อสำนักงาน กสทช. เขต 15
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นขอรับใบอนุญาต และการให้บริการต่างๆ ของสำนักงาน กสทช.  #4Doสู้โควิด #กสทช. #โควิด19

หรือโหลดแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ ครับ
1. แบบคำขอใบอนุญาต ค้า/ซ่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องหมายฯ (แบบ คท.1) https://bit.ly/2x4P7rf
2. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2) https://bit.ly/2S2K4yG
3. แบบคําขออนุญาตผลิต นําเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย หรือรับติดตั้งซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก https://bit.ly/2xUjb9u
4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (แบบ คท.30) https://bit.ly/353hZfW