ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วแรงลม ปรับระดับความสูง 500 CFM จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. เขต ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 30 กันยายน 2563

               ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑๕ ได้มีงานจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วแรงลม ปรับระดับความสูง 500 CFM จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               งานจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วแรงลม ปรับระดับความสูง 500 CFM จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักงาน กสทช. เขต ๑๕ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซัคเซสไอทีอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ผู้จำหน่าย) โดยเสนอราคา 140,999.25 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 
                                                               ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓