ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต 15 เรื่อง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำนักงาน กสทช. เขต 15

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑๕

เรื่อง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำนักงาน กสทช. เขต ๑๕