ประกาศสำนักงาน กสทช. เขต ๑๕ เรื่อง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงาน กสทช. เขต ๑๕

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑๕

เรื่อง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงาน กสทช. เขต ๑๕